این شماره رو می فروشم.به اولین قیمتا داده می شه.بدون زنگ خور
یه ساله خاموشه:coca:
دیگه خودتون چن می گین؟