نام کتاب: خشونت خانوادگی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن
نویسنده: محمد داوود منیر، وسیمه بادغیسی، عبدالکبیر صالحی، علی احمد کاوه
تعداد صفحه: ۱۰۱امروز، خشونت خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. خشونت خانوادگی، تأثیرات زیادی را بر شکل گیری نابسامانی های اجتماعی در نقاط مختلف جهان گذاشته است. در کشور ما، خشونتهای خانوادگی، راه را برای خشونت در سایر ساختارهای اجتماعی باز کرده و موجب خشونتهای سیاسی نیز گردیده است. شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای کاهش خشونت خانواده گی در کشور، برنامه های راهبردی خویش را عیار ساخته است. درین زمینه، همکاران ما در شهر باستانی هرات، پیشنهاد نمودند تا شبکه سمپوزیم تحلیلی پیرامون خشونت خانواده گی و اثرات ناگوار آن در جامعه راه اندازی نماید، که چنین هم شد. ماحصل این سمپوزیم، تحلیلهای ارزشمند دانشمندان هرات و استقبال گرم جامعه ی مدنی، روشنفکران و نهادهای دولتی هرات از برنامه ی کاهش خشونت در سطح کشور بود. شرکت کنندگان سمپوزیم پیشنهاد نمودند تا شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر افغانستان، در همکاری و هماهنگی دیگر نهادهای جامعه ی مدنی، روشنفکران و نهادهای دولتی هرات، گروه کاریی را برگزیند تا با پی ریزی کتاب آموزشی در پیوند به خشونت خانوادگی، با استفاده از مقاله های تحلیلی که در سمپوزیم مذکور پیشکش گردیده بود و دیگر منابع مفید، عوامل و اشکال خشونتهای خانوادگی را کالبد شکافی نموده و نتایج کار خویش را در دسترس دست اندرکاران برنامه های کاهش خشونت قرار دهند.